ساعت : 18:48
نویسنده : Hadi
برای گرفتن رمز اینترنتی برای خرید اینترنتی از سایت   www.msharj.com  کافی است یا به بانک مورد نظر خود مراجعه نموده و یا اینکه با مراجعه به عابر بانک خود در خواست رمز اینترنتیس نمائید و آنگاه از سایت  www.msharj.com شارژ مورد نظر خود را خریداری نمائید .